MEET OUR TEAM

Aashish Barve

Yogesh Limani

Sr. Project Manager
yogesh.limbani@swqa-solutions.com

Sunila Barve

Urvi Bhagat

Abhishek Sharma

Hiral Raval

Shyamal Jaiswar

Karan Shetty

Khush Patel

Swati Kadam

Sneha Vartak

Priyanka Morye

Meghana Misal

Pallavi Sahare

Shraddha Kulkarni

Mohini Gupta

Raju Thota

Sachin Patil

Shahid Pawaskar

Omkar Warke

Prasad Shinde